Skip to main content

Trillingshinder voor personen in gebouwen

Onder meer zwaar verkeer, heiwerkzaamheden en machines kunnen trillingen in gebouwen veroorzaken. Deze trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder voor personen, schade aan het gebouw of storing aan apparatuur. Onderzoek naar de beleving en de eventuele acceptatie van trillingen in gebouwen staat nog in de kinderschoenen. Vandaar dat er door de daartoe ingestelde commissie van de Stichting Bouw Research alleen zogenaamde streefwaarden worden gegeven en geen grenswaarden. Deze streefwaarden zijn waarden waarbij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er geen hinder zal optreden (bron: “SBR Trillingen deel B, Hinder voor personen in gebouwen”).
De specialisten van Greten Raadgevende Ingenieurs worden regelmatig benaderd door mensen waarvan de kopjes en de glazen in de kast trillen tijdens heiwerkzaamheden of door mensen die een grote koelmachine op hun dak hebben.
 

Heitrillingen

Heitrillingen

Het meten en vooral beoordelen van trillingen in gebouwen vergt nogal wat deskundigheid en ervaring. Met behulp van specialistische meetapparatuur wordt de grootte van de trillingsniveaus bepaald in de ruimtes waar er sprake is van trillingshinder. Deze trillingsniveaus zullen worden vergeleken met streefwaardes.
Als de streefwaarden worden overschreden, dan zullen de niveaus worden beoordeeld, rekening houdend met:
  • De aard van de trilling. Weg en railverkeer veroorzaken bijvoorbeeld een kort durende trilling die vaak wordt herhaald. Machines veroorzaken vaak continue trillingen, terwijl heiwerkzaamheden stootvormige trillingen veroorzaken. Deze trillingen worden elk op een specifieke wijze gemeten, geanalyseerd en beoordeeld;
  • De vermijdbaarheid van de trilling. Machines kunnen bijvoorbeeld op trillingsdempers worden geplaatst. Trillingen van wegverkeer en railverkeer zijn vaak wat moeilijker aan te pakken;
  • De duur van de werkzaamheden / installaties die de trilling veroorzaken. Heiwerkzaamheden zijn vaak van korte duur (weken tot maanden) terwijl machines vaak jarenlang tot trillingshinder kunnen leiden;
  • De grootte van de overschrijding. Het kan voorkomen dat de trillingsniveaus zo hoog zijn dat er niet alleen sprake is van hinder, maar dat er zelfs kans is op schade aan gebouwen en / of apparatuur. Direct ingrijpen is dan gewenst;
  • Het tijdstip waarop de trilling plaatsvindt. Trillingen die in de nachtperiode worden waargenomen zijn hinderlijker dan trillingen in de dagperiode. Hierdoor worden trillingen in de nachtperiode veelal zwaarder beoordeeld.
Voorbeeld
Het volgende voorbeeld betreft een trillingsonderzoek in de slaapkamer van een woning, gelegen naast de spoorverbinding Amersfoort - Apeldoorn op ca. 1 km van het station in Amersfoort. De spoorverbinding bestaat uit 4 sporen. Eind jaren negentig is de spoorlijn uitgebreid van een 2-sporig naar een 4-sporig traject. De woning grenst met de achterzijde aan een aarden wal waarop een geluidscherm is gesitueerd. De horizontale afstand tussen de woning en het spoor bedraagt slechts 8 meter. Onderstaande foto´s geven een beeld van de situatie.

Spoorlijn met aarden wal en geluidscherm

Spoorlijn met aarden wal en geluidscherm

Bovenzijde van de woning en het aangrenzende geluidscherm

Bovenzijde van de woning en het aangrenzende geluidscherm

In de slaapkamer van één van de woningen zijn gedurende een week trillingsmetingen verricht met behulp van een trillingsopnemer.

Meten van trillingen in de slaapkamer van een woning

Meten van trillingen in de slaapkamer van een woning

In de onderstaande grafiek zijn de resultaten van de trillingsmetingen weergegeven. De metingen zijn verricht tussen 8 mei en 16 mei 2006. De pieken in de grafiek hebben betrekking op individuele treinpassages. Uit de grafiek blijkt dat er in de slaapkamer sprake is van weinig tot matige hinder.

Meetresultaten trillingsmetingen in de slaapkamer van de woning

Meetresultaten trillingsmetingen in de slaapkamer van de woning

De adviseur adviseerde op basis van de meetresultaten:
Uit het SBR onderzoek blijkt dat de trillingen in de slaapkamer als gevolg van treinpassages geclassificeerd kunnen worden als matige hinder voor álle etmaalperioden.
Een technisch / economisch haalbare immissiemaatregel zou kunnen zijn om een zwevende dekvloer in de slaapkamer aan te brengen zodanig dat de optredende trillingen gedempt worden. De constructie / samenstelling van een dergelijke vloer dient in overleg met de akoestisch adviseur nader uitgewerkt te worden.
Omdat in de slaapkamer sprake is van matige hinder wordt geadviseerd om overleg te voeren tussen álle betrokken partijen.
Voor al uw vragen op het gebied van Trillingshinder voor personen in gebouwen zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.