Skip to main content

Bouwlawaai

Bouw- of sloopwerkzaamheden vinden steeds meer plaats in de nabijheid van woonomgevingen. De kans dat omwonenden geluidhinder ondervinden van dergelijke werkzaamheden neemt ieder jaar toe. Al in de voorbereidende fase van een bouwproject is het daarom van belang om bouwlawaai mee te nemen, zodat klachten en zelfs mogelijke (tijdelijke) stillegging van de bouwactiviteiten voorkomen worden. Regulering van bouwlawaai is een discipline op zich.

Freeswerkzaamheden naast een woongebouw

Freeswerkzaamheden naast een woongebouw

Wettelijk kader

Als bouwlawaai tot geluidhinder kan leiden kan een gemeente een akoestisch onderzoek eisen. Het stellen van eisen aan bouwlawaai is een taak van de gemeente. Een eenduidig wettelijk kader met betrekking tot bouwlawaai bestaat niet in Nederland. Een gemeente heeft wel verschillende keuzemogelijkheden die zij kan gebruiken bij het opstellen van regels met betrekking tot het beheersen van bouwlawaai. Een belangrijk aspect bij deze keuze is de duur van de bouwwerkzaamheden. De belangrijkste keuzemogelijkheden voor het opstellen van regels zijn:
  • Bouwverordening. Regels kunnen bij een bouwverordening worden gebaseerd op de Circulaire bouwlawaai en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening;
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook hier worden regels voor geluid gebaseerd op de Circulaire bouwlawaai en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening;
  • Wet milieubeheer. Hier worden regels voor geluid gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Deze keuzemogelijkheid geldt overigens alleen voor inrichtingen zoals bouwterreinen, gronddepots, etc.

Regulering bouwlawaai

Op basis van de genoemde bouwverordening of APV worden ter voorkoming van geluidhinder veroorzaakt door bouwlawaai vaak zeer algemene voorschriften opgenomen. Nadeel hiervan is dat eenduidige grenswaarden met betrekking tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting dan vaak ontbreken. Met gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld in de vorm van een "nota bouwlawaai", kan bouwlawaai actief gereguleerd worden.

Ook lawaai van sloopwerkzaamheden kan geluidhinder veroorzaken

Ook lawaai van sloopwerkzaamheden kan geluidhinder veroorzaken

In een dergelijke nota is vastgelegd welke geluidniveaus de gemeente voor een bepaalde tijd en locatie acceptabel vindt. Ook kunnen er eisen gesteld worden aan de bronsterkten van het in te zetten bouwmateriaal. In een dergelijke nota is het van belang ook regels op te nemen over de communicatie tussen de bouwer en de omgeving. Greten Raadgevende Ingenieurs heeft de kennis in huis om gemeenten, projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen te begeleiden en te ondersteunen op het gebied van bouwlawaai.

Akoestisch onderzoek

Nog voordat de eerste steen gelegd is kan in een akoestisch onderzoek bouwlawaai beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake zal zijn van geluidhinder voor de woonomgeving. Het gemeentelijk beleid, het type en de duur van de bouwactiviteiten, het aantal potentieel gehinderden en de maatregelen die genomen kunnen worden om bouwlawaai te beperken zijn belangrijke aspecten in een dergelijk akoestisch onderzoek. Gemeenten kunnen deze akoestische onderzoeken als handvat gebruiken om benodigde ontheffingen voor de bouwwerkzaamheden te verlenen. Dit soort akoestische onderzoeken geeft uiteraard niet alleen inzicht in de te verwachten problemen maar geeft ook maatwerk adviezen om te komen tot een acceptabele situatie voor alle betrokken partijen.

Hoe lang duren deze graafwerkzaamheden?

Hoe lang duren deze graafwerkzaamheden?

De gemeente kan ook eisen om het lawaai te monitoren. Dit betekent dat er duurmetingen worden uitgevoerd bij de woningen van de omwonenden tijdens de bouwactiviteiten. Als blijkt dat de gestelde grenswaarden worden overschreden kan actie worden ondernomen. Greten Raadgevende Ingenieurs is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke duurmetingen.

Trillingen

Naast bouwlawaai moet overigens ook gedacht worden aan de gevolgen van (eventuele) optredende trillingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het intrillen van damwanden of heipalen. Het monitoren en beoordelen van dergelijke trillingen behoort ook tot onze vakgebieden. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Brochure bouwlawaai

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de brochure "bouwlawaai" van Senternovem.
Voor al uw vragen op het gebied van Bouwlawaai zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.