Skip to main content

Onze werkwijze

Van aanvraag tot offerte

De aanleiding tot het inschakelen van een raadgevend ingenieur komt vaak voort uit een eis van overheidswege in het kader van het Bouwbesluit, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer of de Arbo wetgeving. Ook komt het voor dat een specifiek vakgerelateerd probleem aan ons wordt voorgelegd. De vraagstelling zal door een adviseur van Greten Raadgevende Ingenieurs geheel vrijblijvend worden vertaald in een offerte. Met behulp van gerichte vragen en een korte inventarisatie zorgen wij ervoor dat deze offerte aansluit bij de vraag van de potentiële opdrachtgever. De offerte beschrijft niet alleen deze situatie, maar ook de door ons aangeboden werkzaamheden, de kosten, aanvullende condities en de oplevertermijn. Voor het merendeel van de projecten worden door ons vaste prijzen gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat opdrachtgevers niet achteraf voor verrassingen komen te staan. Indien de aanvrager overgaat tot opdrachtverlening zal het project worden ingepland, uitgevoerd en ná oplevering (telefonisch) worden toegelicht.

De rol van de adviseur

Kenmerkend voor ons bureau is dat voor het merendeel van de projecten vanaf het offerte stadium tot en met de oplevering van de rapportage één adviseur als aanspreekpunt dient. Dit zorgt niet alleen voor korte communicatielijnen en snel persoonlijk contact. Ook garandeert deze werkwijze een kwalitatieve verhoging van ons advieswerk. Onze adviseurs zullen ook, indien de situatie zich hiervoor leent, toetsen of de opdrachtgever niet wordt "overvraagd" door het bevoegd gezag. Het voeren van regelmatig overleg met de overheid is daarom een belangrijke taak van onze adviseurs.
 
De goede bekendheid van Greten Raadgevende Ingenieurs bij veel gemeenten, milieudiensten en provincies is daarbij van essentieel belang. Indien problemen worden geconstateerd, dan wordt in nauw overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak geformuleerd. Uiteraard zullen onze adviseurs bij het aandragen van oplossingen de technische en economische haalbaarheid ervan niet uit het oog verliezen. Oplossingen dienen immers praktisch en betaalbaar te zijn!

Meten en rekenen: een vak apart

Voor akoestische onderzoeken worden vaak geluidmetingen uitgevoerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bepalen van het akoestisch bronvermogen van een specifieke geluidbron of het meten van de geluidisolatie van een constructie. Deze metingen worden door ons bureau uitgevoerd met geavanceerde en gecalibreerde meetapparatuur. Voor de praktische uitvoering van de geluidmetingen bestaan verschillende meetvoorschriften waaronder bijvoorbeeld de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Het is overigens niet altijd noodzakelijk om geluidmetingen uit te voeren. Bij weg- en railverkeerslawaai onderzoeken wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van berekeningen. In dat geval wordt gebruik gemaakt van zogenaamde kentallen. Dit zijn algemeen geaccepteerde bronvermogens ("geluidniveaus") van verschillende geluidbronnen.
 
Het uitvoeren van berekeningen behoort eveneens tot het werkveld van de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs. Complexe geluidoverdrachtsberekeningen worden door ons bureau bijvoorbeeld uitgevoerd met grafische 3D-rekenmodellen. Ook kan gedacht worden aan berekeningen om de nagalm in een ruimte te beperken of om de geluidisolatie van een gevel te bepalen. Het samenspel van meten-, rekenen, overleg met de betrokken partijen en toetsen aan de normstelling leidt uiteindelijk tot een advies, verwoord in een eindrapportage.
 
Naast akoestische onderzoeken is Greten Raadgevende Ingenieurs gespecialiseerd in het uitvoeren van trillingsonderzoeken, bouwfysische onderzoeken en onderzoeken luchtkwaliteit. Voor deze onderzoeken wordt uiteraard dezelfde eenduidige werkwijze gehanteerd.

Het vervolgtraject

Greten Raadgevende Ingenieurs volstaat niet met het aanleveren van een rapport. Naast onze advieswerkzaamheden behoren immers ook de nazorg en een goede projectbegeleiding tot ons dienstenpakket. Ná realisatie van de geadviseerde voorzieningen kan het effect hiervan bijvoorbeeld worden bepaald aan de hand van controlemetingen. Ook overleg met aannemers en leveranciers speelt hierbij een zeer belangrijke rol. In het kader van een juridische procedure komt het voor dat onze rapportages / adviezen toegelicht moeten worden bij de Raad van State. Een grondige vakkennis, een pragmatische visie en een up-to-date kennis van jurisprudentie maakt Greten Raadgevende Ingenieurs ook daarom tot een goede partner.

De Nieuwe Regeling 2011

Vanzelfsprekend werkt Greten Raadgevende Ingenieurs volgens De Nieuwe Regeling 2011. De Nieuwe Regeling 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De regeling is ontwikkeld door BNA en NLingenieurs. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.