Skip to main content

Luchtkwaliteit

De laatste jaren is de aandacht voor luchtkwaliteit fors toegenomen. De regelgeving is regelmatig aan verandering onderhevig.
In Brussel worden de grenswaarden vastgesteld van schadelijke stoffen, zoals fijnstof, NO2, benzeen etc. Deze grenswaarden zijn in Nederland overgenomen in de Wet luchtkwaliteit. Door het MNP (Milieu- en Natuurplanbureau) worden jaarlijks kaarten gemaakt (GCN kaarten) waarop de luchtkwaliteit in Nederland staat geregistreerd. GCN staat voor Grootschalige Concentratiekaart Nederland. Deze kaarten worden gemaakt op basis van metingen aangevuld met modelberekeningen. De luchtkwaliteit die op deze kaarten staat wordt de “achtergrondconcentratie” genoemd.

Grootschalige Concentratiekaart Nederland (bron: RIVM)

Grootschalige Concentratiekaart Nederland (bron: RIVM)

Bij de nieuwe oprichting en wijziging van bedrijven, het aanleggen en veranderen van wegen en bij nieuwbouw projecten kan het noodzakelijk zijn om een onderzoek luchtkwaliteit uit te voeren. De noodzaak tot zo'n onderzoek wordt veelal bepaald door de gemeente / overheid.

Luchtkwaliteitonderzoek

Een luchtkwaliteitonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderdelen. Allereerst wordt door onze adviseurs onderzocht of en in hoeverre een luchtkwaliteitonderzoek wel nodig is. Als op voorhand blijkt dat het bedrijf of de nieuwbouw geen relevante invloed heeft op de heersende luchtkwaliteit, dan kan een uitgebreid onderzoek achterwege blijven. Het bedrijf c.q. de nieuwbouw wordt dan geschaard onder de categorie “niet in betekenende mate” (NIBM).
Indien er wel sprake is van een relevante bijdrage, dan is de volgende stap het inventariseren van de bronnen die de luchtkwaliteit in negatieve mate beïnvloeden (denk aan wegverkeer, schoorstenen, dieseluitlaten, afzuigventilatoren bij veestallen, buitenopslag van fijn zand, etc.). Van deze bronnen wordt vastgesteld welke luchtverontreinigende stoffen ze produceren, hoeveel stoffen ze produceren en hoe lang ze jaarlijks in werking zijn.
 
Deze bronnen worden ingevoerd in een 3D rekenmodel. Greten Raadgevende Ingenieurs beschikt over het software pakket Geomilieu (module luchtkwaliteit) van DGMR, waarin alle voorkomende bronnen kunnen worden ingevoerd. Met dit rekenmodel kan worden bepaald hoeveel verontreinigende stoffen er in de omgeving terecht komen. Hierbij wordt bij een woning in de omgeving zowel de heersende achtergrondconcentratie als de bijdrage van het bedrijf of de nieuwbouw vastgesteld. De totale concentratie wordt vervolgens getoetst aan de norm uit de Wet luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteitcontouren uit Geomilieu (bron: DGMR)

Luchtkwaliteitcontouren uit Geomilieu (bron: DGMR))

Als de norm wordt overschreden, dan worden maatregelen onderzocht om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van filters, het nat houden van opgeslagen fijn zand, etc.
 
Alle resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek worden opgenomen in een rapportage dat wordt toegevoegd aan een aanvraag in het kader van de Wet milieubeheer of een bouwaanvraag.
 
De adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs beschikken over ruime ervaring op het gebied van luchtkwaliteitonderzoek en assisteren u graag bij vraagstukken hieromtrent.