Skip to main content

Geluidwering gevel

Reeds jaren is Greten Raadgevende Ingenieurs gespecialiseerd in het uitvoeren van akoestische onderzoeken geluidwering gevel. U kunt hierbij denken aan grote geluidwering gevel projecten voor een hele woonwijk, (grote) woongebouwen, maar uiteraard ook voor een nieuw te realiseren woning van een particulier. Onderstaande tekst gaat dieper in op het akoestisch vakgebied geluidwering gevel.
Een woning, een woongebouw of een kantoor kan grenzen aan een drukke weg, een druk bereden spoorweg of gelegen zijn onder een vliegroute van een luchthaven. Daarnaast kan de woning gelegen zijn op korte afstand van een industrieterrein. Hierdoor kan er sprake zijn van een behoorlijk hoog geluidniveau (de geluidbelasting) ter plaatse van gevels (voornamelijk bij wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai) of ter plaatse van daken (voornamelijk bij luchtvaartlawaai) van geluidgevoelige gebouwen (woningen, kantoren, scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, etc.).
 

Wegverkeerslawaai (bron: Google Streetview)

Wegverkeerslawaai (bron: Google Streetview)

In de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit worden geluidgevoelige gebouwen beschermd. Zowel de geluidbelasting aan de buitenzijde van een geluidgevoelig gebouw alsmede het geluidniveau in gebouwen is aan regels gebonden. Als de geluidbelasting aan de buitenzijde hoger is dan de voorkeurgrenswaarde (dit is een waarde waarvoor er in Europees verband is afgesproken dat er sprake is van een acceptabele geluidsterkte) dan moet worden aangetoond dat de geluidisolatie van het gebouw zodanig is dat aan de eisen voor het binnenniveau in het gebouw kan worden voldaan. De voorkeurgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Voor railverkeer bedraagt deze 55 dB.

Normstelling

De eisen met betrekking tot de geluidisolatie van geluidgevoelige gebouwen zijn onder meer vastgesteld in het Bouwbesluit. Voor woningen bijvoorbeeld stelt het Bouwbesluit dat de geluidisolatie van de uitwendige scheidingsconstructies (gevels / daken) van woningen zodanig moet zijn dat het binnenniveau in de woning (woonkamer, slaapkamers, etc.) niet groter mag zijn dan 33 dB. Hieruit volgt dus dat de vereiste geluidisolatie variabel is. Dus hoe hoger de geluidbelasting op de gevel van een woning, hoe hoger de vereiste geluidisolatie. Bij een geluidbelasting van bijvoorbeeld 70 dB op de gevel van een slaapkamer ten gevolge van een snelweg, dient de geluidisolatie aldus 70 – 33 = 37 dB te bedragen.
De geluidbelasting vanwege weg- en / of railverkeer op een geluidgevoelige gebouw kan worden berekend of gemeten. Het onderdeel weg- en railverkeer op onze website gaat hier dieper op in.

Reken- en Meetmethode

Voor bestaande woningen kan de geluidisolatie van de gevel c.q. het dak worden gemeten. Hierbij wordt een microfoon aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van een gevel geplaatst. Het verschil tussen de gemeten geluidniveaus geeft, na een aantal correcties, de geluidisolatie. De meetmethode is vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 5077.

Meten van de geluidisolatie van een gevel met een kunstbron

Meten van de geluidisolatie van een gevel met een kunstbron

Zowel voor bestaande als nieuwe geluidgevoelige gebouwen kan de geluidisolatie ook worden berekend. De rekenmethode is beschreven in de Europese norm NEN-EN-12354 deel 3. Op deze norm is de Nederlandse richtlijn NPR 5272 (Geluidwering in gebouwen) gebaseerd.
Met behulp van de NPR 5272 kan de geluidisolatie van uitwendige scheidingsconstructie worden bepaald. Hieronder wordt het gehele buitenoppervlak van een beschouwde ruimte (woonkamer / slaapkamer) verstaan. Dit kan vervolgens weer bestaan uit meerdere gevelvlakken, bijvoorbeeld de zijgevel, de voorgevel of het dakvlak. Elk gevelvlak is dan weer opgebouwd uit bijvoorbeeld metselwerk, een raam, een deur en een ventilatievoorziening. Op basis van de akoestische eigenschappen van elk onderdeel evenals de oppervlakten en de oriëntatie ten opzichte van de geluidbron kan met behulp van een gespecialiseerd akoestisch rekenmodel de totale geluidisolatie van de uitwendige scheidingsconstructie worden bepaald.

Akoestisch rekenmodel geluidwering gevel (bron: dirActivity)

Akoestisch rekenmodel geluidwering gevel (bron: dirActivity)

Wanneer uit de rekenresultaten blijkt dat niet aan de gestelde geluidisolatie eisen wordt voldaan, dan worden door onze adviseurs akoestische maatregelen geadviseerd, zodanig dat wél aan de normstelling wordt voldaan.

Voorbeeld

Een van onze opdrachtgevers wilde een bouwvergunning voor de realisatie van 3 zogenaamde urban villa’s. De villa’s werden gesitueerd langs een drukke weg. Daarnaast lagen er aan de overkant van de weg 3 doe-het-zelf wasboxen. De gevels van de te realiseren villa´s werden dus belast door een combinatie van wegverkeerslawaai (vanwege de drukke weg die vlak langs de villa’s loopt) en industrielawaai (geluid afkomstig van de hogedrukspuit in de doe-het-zelf wasboxen).

Urban villa's

Urban villa's

Doe-het-zelf wasboxen

Doe-het-zelf wasboxen

Met behulp van het akoestisch rekenmodel is de geluidisolatie van de gevel bepaald, rekening houdend met de gewenste gevelopbouw. Uit de berekeningen bleek dat voor het merendeel van de gevels zonder aanvullende voorzieningen zoals akoestische beglazing en geluidgedempte ventilatieroosters aan de normstelling kon worden voldaan. Voor de gevels die echter precies aan de overkant van de wasboxen zijn gelegen, gold dat de geluidbelasting hier zó hoog was dat deze niet vergund kon worden. Alleen een zogenaamde dove gevel bleek de enige oplossing. Een dove gevel is een gevel bestaande uit niet te openen delen (alleen vaste beglazing) en een zodanige geluidisolatie dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit.
Zowel voor de opdrachtgever als voor de toekomstige bewoners van de urban villa’s was een dove gevel echter geen optie. Dit zou betekenen dat de ramen in de slaapkamer of ter plaatse van het balkon niet meer te openen zouden zijn. Door de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs zijn daarom voor deze gevels transparante voorhangschermen geadviseerd. De schermen zijn zodanig ontworpen dat achter deze schermen de geluidsterkte kleiner is dan de voorkeurgrenswaarde. Achter de schermen kunnen draaiende delen worden opgenomen. Onderstaande foto geeft een voorbeeld van dergelijke voorhangschermen.

Transparante voorhangschermen

Transparante voorhangschermen

Integrale advisering

Het adviseren van akoestische maatregelen zoals akoestische beglazing, suskasten of geluidisolerende panelen wordt bij Greten Raadgevende Ingenieurs verricht door ervaren adviseurs met niet alleen kennis van geluid, maar ook van bouwfysica. Hierbij wordt niet alleen gelet op de geluidisolerende eigenschappen van bijvoorbeeld beglazing, maar ook op de thermische eigenschappen, de zonwerende eigenschappen, etc.
Het leveren van onafhankelijke maatwerk adviezen op het gebied van geluidwering gevel is en blijft nu eenmaal werk voor ervaren akoestische en bouwfysische specialisten.
 
Voor al uw vragen op het gebied van Geluidwering gevel zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.