Skip to main content

Weg- en railverkeer

Wanneer geluidgevoelige objecten (woningen, kantoren, scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, etc.) worden gerealiseerd binnen een zone van een drukke verkeersweg of een spoorlijn, dan is een akoestisch onderzoek noodzakelijk.
In een dergelijk onderzoek wordt berekend hoeveel geluid er ter plaatse van gevels van geluidgevoelige objecten aanwezig is. Deze gevelbelasting wordt in de huidige regelgeving getoetst aan grenswaarden die opgenomen zijn in de Wet geluidhinder. De belangrijkste grenswaarde is de voorkeurgrenswaarde. Voor wegverkeerslawaai bedraagt deze 48 dB en voor spoorweglawaai 55 dB. Het zijn waardes waarvoor er in Europees verband is afgesproken dat er sprake is van een acceptabel geluiddrukniveau. Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze waarden worden overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen mogelijk zijn aan de bron (bijvoorbeeld het aanbrengen van stiller asfalt of het verminderen van het verkeersaanbod), de overdracht (bijvoorbeeld het aanleggen van geluidschermen) of de ontvanger (bijvoorbeeld de situering van slaapkamers aan de geluidluwe zijde van een woning).

Geluidscherm (bron: Joost de Vree)

Geluidscherm (bron: Joost de Vree)

Stiller asfalt (bron: Rijkswaterstaat)

Stiller asfalt (bron: Rijkswaterstaat)

Normstelling

Met betrekking tot de norm zal het geluiddrukniveau ter plaatse van de gevel van een woning of een ander geluidgevoelig gebouw in eerste instantie worden getoetst aan de voorkeurgrenswaarde. Als het geluiddrukniveau geringer is dan de voorkeurgrenswaarde (48 dB bij wegverkeerslawaai) dan stelt de wetgever geen eisen. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurgrenswaarde dan kan alleen maar worden gebouwd onder een aantal voorwaarden, zoals een goede geluidisolatie van het gebouw (denk aan akoestische beglazing, suskasten, etc.). Het onderdeel geluidwering gevel op onze website gaat hier dieper op in.

SRM II rekenmodel Winhavik (bron: dirActivity)

Suskast (bron: Stiller verkeer)

Er is ook een bovengrens: de maximale grenswaarde. Boven deze waarde mag er niet gebouwd worden, tenzij er sprake is van dove gevels. Dove gevels zijn gevels met niet te openen delen en een hoge geluidisolatie.

Het meten en berekenen van weg- en railverkeerslawaai

Zoals reeds in de inleiding vermeld is een akoestisch onderzoek noodzakelijk, wanneer geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd binnen een zone van een drukke verkeersweg of een spoorlijn.
De geluidbelasting ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige objecten wordt vaak berekend met behulp van akoestische rekenmodellen. Voor eenvoudige situaties kan worden volstaan met een zogenaamde Standaard Rekenmethode I berekening. Dit geldt voor geluidgevoelige objecten die in de directe zichtlijn liggen van een rechte spoorlijn of een rechte weg. Voor ingewikkelde situaties, waarbij bijvoorbeeld het geluidgevoelig object (deels) wordt afgeschermd door andere bebouwing, is een Standaard Rekenmethode II berekening noodzakelijk.

railverkeermodel

model railverkeer 

Naast het berekenen van de geluidbelasting ten gevolge van weg- en/of railverkeer is het ook mogelijk om deze op een gewenste locatie te meten. Uiteraard wordt hierbij door ons bureau gewerkt volgens het reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Akoestisch onderzoek

Bij een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai wordt allereerst de omgeving geïnventariseerd en worden verkeerscijfers opgevraagd. De verkeerscijfers worden gesplitst in voertuigcategorieën (vrachtwagens, personenauto’s en motoren) en etmaalperioden (dag-, avond- en nachtverdeling). Deze gegevens worden ingevoerd in een rekenmodel waarin wegen, gebouwen, groenstroken en schermen zijn opgenomen. Met behulp van het rekenmodel kan worden bepaald hoeveel geluid er vanwege de weg op de woning terecht komt. Voor het berekenen van de geluidbelasting ten gevolge van een spoorlijn wordt een vergelijkbare systematiek gehanteerd.
Als de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden, dan kan met hetzelfde model worden bepaald worden wat het effect is van akoestische maatregelen (stiller wegdek of een scherm langs de weg). De resultaten van de berekening, de toetsing aan de normstelling en de geadviseerde maatregelen worden allemaal opgenomen in een akoestisch rapport. Het rapport kan vervolgens verstrekt worden aan een gemeente als onderdeel van de bouwaanvraag.

Ruime ervaring op het gebied van weg- en railverkeerslawaai

De adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs beschikken over ruime ervaring op het gebied van het meten en berekenen van weg- en railverkeerslawaai en assisteren u graag als u binnen de zone van een drukke weg of een spoorlijn wil gaan bouwen.
Tot slot wordt nog vermeldt dat het verstandig is om een akoestisch adviseur reeds in een vroeg stadium bij een bouwplan te betrekken. Op deze manier kunnen eventuele additionele bouwkosten of andere verrassingen achteraf worden beperkt.
 
Voor al uw vragen op het gebied van Weg- en railverkeer zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.