U bent hier: Hoofdvakgebieden scheidingspijl Windturbineparken scheidingspijl Slagschaduw onderzoek

Slagschaduw onderzoek windturbineparken

Afdrukken
Wat is slagschaduw?

Slagschaduw treedt op als de zon op de ronddraaiende wieken schijnt. Gelet op de baan van de zon rond de aarde kan de slagschaduw vrijwel nooit optreden ten zuidoosten, zuiden of zuidwesten van een windturbine. De schaduw kan als een hinderlijke flikkering (lichtsterkte wisseling) worden ervaren door iemand die bijvoorbeeld zit te lezen achter een raam waar de schaduw op valt.

Slagschaduw van windturbines

Slagschaduw van windturbines


Wet- en Regelgeving: de stilstandregeling conform het Activiteitenbesluit

Met betrekking tot het wettelijk kader voor het voorkomen en beperken van slagschaduw, wordt in Nederland over het algemeen aangesloten bij artikel 3.14, onderdeel 4 van het Activiteitenbeluit (VROM, d.d. oktober 2007).

Deze tekst luidt als volgt:

Bij het inwerking hebben van een windturbine worden, ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering, de bij de ministeriële regeling van VROM te stellen maatregelen toegepast.

In de bedoelde ministeriële regeling wordt het volgende vermeldt met betrekking tot het in werking hebben van windturbines:

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voor zover de afstand tussen de windturbine en de geluidgevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en voor zover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidings-constructie van geluidgevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het geluidgevoelige object.

Aanvullend op bovenstaande regeling is er bestaande jurisprudentie waaruit blijkt dat een slagschaduw hinderduur van gemiddeld 17 dagen per jaar met een maximum van 20 minuten per dag als aanvaardbaar kan worden beschouwd.

Slagschaduw onderzoek

Om de mogelijke hinder ten gevolge van slagschaduw te voorkomen voeren wij slagschaduw onderzoeken uit. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:
  • het inventariseren van de onderzoekslocatie en de directe omgeving (de schaduwgevoelige bestemmingen) ter plekke;
  • het voeren van overleg met de opdrachtgever en / of het bevoegd gezag (gemeenten, provinciën, etc);
  • het berekenen van de duur van de slagschaduw voor alle representatieve woningen in de nabijheid van het te realiseren windturbinepark. Voor slagschaduw berekeningen maken wij gebruik van het internationaal erkende rekenpakket voor windturbineparken: Windpro. Bij de slagschaduw berekeningen zal onder meer rekening gehouden worden met variabelen als het invloedsgebied van het windturbinepark, het type windturbine, de ashoogte, de rotordiameter, de turbineblad passeerfrequentie, de lichtintensiteit, de kans op zon, de stand van de zon, de kans op wind, de windrichting en de rotororiëntatie;
  • het berekenen van de slagschaduwkalenders voor alle representatieve woningen in de nabijheid van het te realiseren windturbinepark. In dergelijke schaduwkalenders wordt precies aangegeven op welke dag in het jaar en op welk(e) tijdstip(pen) slagschaduw kan optreden op alle onderzochte schaduwgevoelige locaties. Of er op de berekende tijdstippen ook daadwerkelijk slagschaduw optreedt hangt uiteraard af van de mate van bewolking, de windsnelheid en de windrichting;

Jaaroverzicht per turbine en per woning van mogelijke slagschaduw

Jaaroverzicht per turbine en per woning van mogelijke slagschaduw


  • het grafisch weergeven van de slagschaduwcontouren van het onderzochte windturbinepark;

Grafische weergave van slagschaduwcontouren

Grafische weergave van slagschaduwcontouren


  • het toetsen van de berekende duur van de slagschaduw voor de representatieve woningen aan de stilstandregeling conform het Activiteitenbesluit;
  • het indien noodzakelijk geven van adviezen om te komen tot een aanvaardbare situatie met betrekking tot mogelijk optredende slagschaduwhinder;
  • rapportage en toelichting.
 

Wij maken gebruik van cookies voor Google Analytics om het bezoekersgedrag en verkeer op onze website te analyseren. Meer weten? Bekijk onze privacyverklaring.

Ik accepteer deze cookies