U bent hier: Hoofdvakgebieden scheidingspijl Windturbineparken scheidingspijl Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek windturbineparken

Afdrukken
Greten Raadgevende Ingenieurs heeft jarenlang ervaring met het uitvoeren van akoestische onderzoeken voor windturbineparken.

Een windturbinepark gezien vanuit de lucht

Een windturbinepark gezien vanuit de lucht


Geluidhinder van windturbines

Wereldwijd leiden de beperkte voorraad fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen tot grote zorgen. Mede daardoor is er steeds meer belangstelling voor duurzame, milieuvriendelijke alternatieven voor het opwekken van elektriciteit. Nederland streeft ernaar in 2020 20% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte door duurzame bronnen te leveren, waarvan bijna de helft volgens Europese doelstelling al in 2010 zal moeten zijn bereikt. Om deze doelstelling te halen zal het aandeel duurzame elektriciteit, met name afkomstig uit windenergie, de komende jaren moeten blijven toenemen, en zal er een aanzienlijk aantal windturbines moeten worden bijgebouwd (bron: TNO-rapport | 2008-D-R1051/B, Hinder door geluid van windturbines).

Uit onderzoek blijkt echter dat omwonenden het geluid van windturbines als hinderlijk ervaren. Geluid is daarmee een van de belangrijkste milieuaspecten met betrekking tot windturbines. Om deze problematiek het hoofd te bieden is een akoestisch onderzoek voor een windturbinepark van essentieel belang voor zowel de exploitant, het bevoegd gezag en de omwonenden. Een exploitant en het bevoegd gezag zijn immers gebaat bij een windturbinepark dat voldoet aan de Nederlandse milieuwetgeving, terwijl omwonenden met name gebaat zijn bij een gezond leefklimaat.

Nieuwe wetgeving

Sinds januari 2011 zijn er nieuwe en uniforme regels voor de maximale geluidbelasting van windturbines op de omgeving. De nieuwe regels sluiten aan bij Europese standaarden en bevatten nog maar één norm waaraan windturbineparken moeten voldoen. Het betreft een eenduidige norm voor de toegestane geluidbelasting, de zogenaamde Lden. Dit is een norm voor het jaargemiddelde van de geluidniveaus gedurende de dag-, avond- en nachtperiode.

In aanvulling op de Lden is een norm voor de nachtperiode ingevoerd (Lnight), die zich specifiek richt op bescherming tegen slaapverstoring. De genoemde normen zijn te vinden in de meest actuele versie van het Activiteitenbesluit en zorgen voor de noodzakelijke uniformiteit en eenduidigheid (bron: geluidnieuws).

Akoestisch onderzoek

Voor een akoestisch onderzoek windturbineparken moet u onder meer denken aan de volgende werkzaamheden:

  • het voeren van overleg met de opdrachtgever en / of het bevoegd gezag waarbij onder meer het wettelijk toetsingskader zal worden besproken;
  • het inventariseren van de onderzoekslocatie en de directe omgeving (de geluidgevoelige bestemmingen) ter plekke;

Een windturbinepark gezien vanaf de dijk

Een windturbinepark gezien vanaf de dijk


  • het achterhalen van de akoestische bronvermogens van de windturbines op basis van leveranciersgegevens en / of het uitvoeren van geluidmetingen;

Meten van het omgevingsgeluid in de buurt van een stilstaande windturbine

Meten van het omgevingsgeluid in de buurt van een stilstaande windturbine


  • het berekenen van de geluidbelasting van een windturbinepark op alle geluidgevoelige objecten (woningen) in de omgeving. Deze berekeningen worden uitgevoerd met 3D rekenmodellen conform het Meet- en Rekenvoorschrift Windturbines. Uiteraard wordt bij dit soort berekeningen rekening gehouden met verschillende windsnelheden. Het bronvermogen van een windturbine is immers afhankelijk van de heersende windsnelheid;
  • het grafisch weergeven van de geluidcontouren rondom windturbineparken;

3D weergave van geluidcontouren rondom een windturbinepark

3D weergave van geluidcontouren rondom een windturbinepark


  • het berekenen van het maximaal toelaatbare bronvermogen van iedere windturbine en voor iedere windsnelheid, zodanig dat op alle omliggende geluidgevoelige bestemmingen aan de gestelde geluideisen wordt voldaan;
  • het aangegeven van mogelijke mitigerende maatregelen om eventuele nadelige effecten van een windturbinepark voor het milieu te beperken (denk bijvoorbeeld aan het terugtoeren van windturbines). Dergelijke maatregelen zijn er primair op gericht om de geluidbelasting op de omgeving te laten voldoen aan de gestelde geluideisen;
  • rapportage en toelichting.

Akoestisch onderzoek ruimtelijke ordening

Naast akoestische onderzoeken voor windturbineparken die de geluidbelasting op de omgeving gedetailleerd berekenen en toetsen, kunnen ook akoestische onderzoeken ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld in het kader van een MER procedure) worden uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek is een prognose onderzoek met als doel het helder en inzichtelijk maken van de akoestische gevolgen ten gevolge van het realiseren van een windturbinepark. Uiteraard kunnen in een dergelijk onderzoek de akoestische effecten van verschillende windturbinepark configuraties op de omgeving worden onderzocht.

Aan de hand van de resultaten van een dergelijk onderzoek kan het geluidaspect op een juiste wijze meegewogen worden bij de besluitvorming ten aanzien van het geplande windturbinepark. Ook het uitvoeren van dergelijke specialistische akoestische onderzoeken behoort tot het dienstenpakket van Greten Raadgevende Ingenieurs.
 

Wij maken gebruik van cookies voor Google Analytics om het bezoekersgedrag en verkeer op onze website te analyseren. Meer weten? Bekijk onze privacyverklaring.

Ik accepteer deze cookies