Skip to main content

Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer

De omgevingsvergunning voor nieuwe en bestaande bedrijven

Met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) worden circa 25 vergunningsstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Voor burgers en bedrijven is het vanaf 1 oktober 2010 mogelijk om via één overzichtelijke procedure en bij één bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente of de provincie) toestemming te vragen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Greten Raadgevende Ingenieurs verricht in dit kader akoestische en luchtkwaliteitsonderzoeken voor opdrachtgevers zoals industriële bedrijven, horeca-inrichtingen, agrarische bedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en particulieren.

Het doel van een akoestisch onderzoek

Het akoestisch onderzoek heeft als voornaamste doel het vaststellen van de geluidbelasting (de hoeveelheid geluid) die geproduceerd wordt door het bedrijf van de opdrachtgever ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, kantoren, e.d.). Deze geluidbelasting wordt getoetst aan grenswaarden. Wanneer deze worden overschreden worden akoestische maatregelen geadviseerd, rekening houdend met de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Onderdelen van een akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: een inventarisatie met geluidmetingen ter plekke, geluidoverdachtsberekeningen, toetsing aan de normstelling en advisering van BBT maatregelen.

Inventarisatie

Bij de inventarisatie worden door de akoestisch adviseur de geluidbronnen en de geluidproducerende activiteiten van een bedrijf vastgesteld. Dit op basis van een actuele vergunningstekening en een uitgebreide omschrijving van het bedrijf. Bij een inventarisatie wordt het bedrijf bezocht door de adviseur die een kort gesprek zal voeren met de opdrachtgever. Bij dit bezoek worden ook foto’s gemaakt van het bedrijf en zijn directe omgeving. Daarnaast worden geluidmetingen verricht aan geluidbronnen of geluidproducerende activiteiten indien deze niet voorkomen in onze geluidbronnen bibliotheek of wanneer deze speciale aandacht behoeven. Dominante geluidbronnen met een grote geluidproductie worden in ieder geval doorgemeten.

Geluidmetingen

Van sommige geluidbronnen of geluidproducerende activiteiten wordt het geluidvermogen vastgesteld op basis van geluidmetingen. Voor het verrichten van geluidmetingen en het op basis hiervan vaststellen van geluidvermogens is de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM 1999) van toepassing. Voor het verrichten van geluidmetingen maken onze adviseurs gebruik van geavanceerde type 1 geluidniveaumeters. Vóór en ná de metingen wordt de meetapparatuur gekalibreerd om meetfouten te minimaliseren.

Bronvermogenbepaling van een industriële geluidbron

Bronvermogenbepaling van een industriële geluidbron

Geluidoverdrachtsberekeningen

In een 3D akoestisch rekenmodel worden gebouwen, schermen, geluidbronnen, bodemgebieden en ontvangerpunten ingevoerd. Het rekenmodel is volledig gebaseerd op de eerdergenoemde Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs gebruiken hiervoor het softwarepakket Geomilieu van DGMR. Dit rekenmodel is breed geaccepteerd en wordt eveneens gebruikt door het bevoegd gezag en collega-adviesbureaus. Het voordeel hiervan is dat modellen eenvoudig kunnen worden uitgewisseld en dat de beoordeling ervan efficiënt kan verlopen. Met behulp van het rekenmodel kan de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, de ontvangerpunten, worden berekend. Hierbij kunnen ook de individuele bijdragen van geluidbronnen worden vastgesteld, zodat een “maatwerkadvies” mogelijk is.

3D weergave van een geluidoverdrachtsberekening

3D weergave van een geluidoverdrachtsberekening

Toetsing aan de normstelling

Het toetsingskader waar bedrijven in eerste instantie aan moeten voldoen, wordt opgevraagd bij de gemeente of de provincie. De meeste normen zijn gebaseerd op het heersende omgevingsgeluid. Dit is het geluid dat aanwezig is ter plaatse van de geluidgevoelige omgeving, exclusief de bijdrage van het bedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Zo zullen in een drukke stad in de regel de normwaarden hoger zijn dan in een buitengebied. Ná het opvragen van de normstelling bij het bevoegd gezag wordt nagegaan of deze norm reëel is voor de specifieke situatie. Soms komt het voor dat de norm in overleg met de vergunningverlener wordt bijgesteld ná een grondige inventarisatie van het ter plekke heersende omgevingsgeluid.

BBT maatregelen

BBT staat voor Best Beschikbare Technieken. Een voorbeeld van een akoestische BBT maatregel is het toepassen van geluidarme afzuigventilatoren bij de nieuwbouw van veestallen in de agrarische sector. Indien een bedrijf niet de minimale vereiste BBT maatregelen toepast kan een vergunning worden geweigerd, zelfs als economische belangen en kosteneffectiviteit een belangrijke rol speelt. Een grondige kennis van akoestische BBT maatregelen is derhalve onontbeerlijk. Greten Raadgevende Ingenieurs beschikt over een ruime ervaring op dit gebied met up-to-date documentatie van de meest gangbare akoestische BBT maatregelen voor bedrijven.

Rapportage en nazorg

In een akoestisch rapport zijn de bedrijfsomstandigheden, de meet- en rekenresultaten en de BBT maatregelen zodanig verwerkt dat deze eenvoudig te controleren zijn door het bevoegd gezag. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan de reproduceerbaarheid: de vergunningverlener moet op basis van het akoestisch rapport alles van begin tot eind kunnen narekenen. Als er vragen zijn of een nadere toelichting gewenst is, dan zal de vergunningverlener meestal schriftelijk een lijst van opmerkingen verstrekken aan de opdrachtgever. Meestal is één zogenaamde commentaarronde gebruikelijk. Ná een eventuele nadere toelichting, het beantwoorden van vragen of het vertrekken van aanvullende gegevens, kan het vergunningstraject worden voortgezet.
 
Voor al uw vragen op het gebied van Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.